• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

Statut Općine Mrkopalj (SN PGŽ 24/09)

Ispravak Statuta (SN PGŽ 34/09)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta (SN PGŽ 13/13)

Izmjene i dopune Statuta (SN PGŽ 19/13)

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (SN PGŽ 3/10)

Izmjene i dopune Poslovnika (SN PGŽ 19/13)

2018.


Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2018.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.

2017.


Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

Tablice uz financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

2016.


• POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2016.G. - I OPĆI DIO

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016. - Prihodi

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016. - Rashodi i izdaci

Ostvarenje Proračuna do 30.06.2016. - POSEBNI DIO


Odluka o imenovanju člana vijeća

Odluka o sufinanciranju obnove orgulja

Ugovor o sufinanciranju radova na uređenju prilaznog puta prema Osnovnoj školi Mrkopalj između Općine Mrkopalj i Osnovne škole Mrkopalj


OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2015.G. - POSEBNI DIO

OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU - OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU - OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Mrkopalj

ODLUKA o davanju stanova u najam

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

ODLUKA o prihvaćanju sudjelovanja Općine Mrkopalj na projektu e - Županija

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Mrkopalj

Odluku o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Mrkopalj

ODLUKU o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u OV Općine Mrkopalj

ODLUKA Kojom se potvrđuje da je Općina Mrkopalj član LAG-a Gorski kotar

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. g.

1. IZMJENE PROGRAMA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. g.

GODIŠNJI PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2016. godinu

1. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2015.god

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

1. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2015. god.

PRORAČUN ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G. - POSEBNI DIO

PRORAČUN ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G. - OPĆI DIO - RASHODI

PRORAČUN ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G. - OPĆI DIO - PRIHODI

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016-2018 - OPĆI DIO - RASHODI

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016-2018 - POSEBNI DIO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016-2018 - OPĆI DIO - PRIHODI

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.2017.I 2018.G.

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o mjerilima za naplatu usluga vrtića pri Osnovnoj školi Mrkopalj od roditelja korisnika usluga

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015.g. i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017.g.

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G.

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015.g. - RASHODI

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015.g. - POSEBNI DIO

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015.g. - OPĆI DIO

Ostvarenje pror. do 30.06.2015 - posebni dio

Ostvarenje pror. do 30.06.2015. - opći dio -rashodi

Ostvarenje pror. do 30.06.2015.- opći dio - prihodi

Naslovnica polug. izvj. za 2015. - op. vijeće

I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2015.g.i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017.g.

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.G.- OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.G. - OPĆI DIO PRIH.I PRIM.

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.G. - posebni dio

Obračun proračuna za 2014. - 3

Obračun proračuna za 2014. - 2

Obračun proračuna za 2014. - 1

Naslovnica obračuna proračuna za 2014.g.

• Odluka odluka o raspodjeli rezultata za 2014.

• Odluka - Novčana nagrada 2015.

• Odluka - Priznanja 2014.

• Odluka - Pravne osobe od posebnog interesa

• Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Mrkopalj

• Odluka - Prihvaćanje izvješća TZO

Odluka - Prihvaćanje izvješća Mrzle drage

Odluka o prihvatu darovanja stana

Odluko o davanju suglasnosti Erste Bank d.d. Rijeka

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,načinu kontrole njihova razmnožavanja,uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluku o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Mrkopalj

ODLUKA o davanju  koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda  iz septičkih i crnih jama na području općine Mrkopalj

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj

Dani zajmovi i primljene otplate

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE  ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014.-31.12.2014.

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2015.G.I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015.2016.I 2017.G.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.   POSEBNI DIO

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016 I 2017 GOD. OPĆI DIO  RASHODI I IZDACI

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016 I 2017 GOD. OPĆI DIO  PRIHODI I PRIMICI

PRORAČUN ZA 2015.G. POSEBNI DIO

•  PRORAČUN ZA 2015.G. OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

 PRORAČUN ZA 2015.G. OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

PRORAČUN ZA 2015.G. I PROJEKCIJA  PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj za 2014.g.

• 2. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2014.godinu

• 1. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2014.god

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o sufinanciranju  troškova rada Lokalne  akcijske grupe  Gorski Kotar

Suglasnost  Trgovini  Krk d.d. Malinska,   za davanje u podzakup  dijela poslovnog prostora u Mrkoplju

Odluka o financiranju  tajničkih i računovodstvenih poslova  koji se obavljaju za potrebe  rada  Dječjeg vrtića 

Odluka o sufinanciranju  Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

Odluka o imenovanju člnova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća "Mrzle Drage"

Odluka o imenovanju člana CBPP

ODLUKA o socijalnoj skrbi

ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra

• Odluka o uplati iznosa od 3.700,00  kn u korist računa Hrvatskog Crvenog križa

• Odluka o sportskim stipendijama

• Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu općine Mrkopalj

• Suglasnost za sklapanje ugovora br. 12/09/2014 o sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje,rekonstrukcije vodovoda i sanacije djela prometnice naselja Mrkopalj i Sunger

• ODLUKA o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu Primorsko – goranske županije

• Dotacija Osnovnoj školi Mrkopalj za podmirenje troškova izleta učenika Osnovne škole Mrkopalj

• Odluka o sufinanciranju  Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu za 2014. godinu-Općina Mrkopalj“

• Odluka o sufinanciranju programa javnog rada „Pomoć u kući“

• ODLUKU o dodjeli  novčane nagrade

• 1. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2014god

• Odluka o isplati novčane pomoći za ublažavanje šteta od elementarne nepogode

• suglasnost za sklapanje ugovora br. 035/07/2014 o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima  u 2014. godini

• Odluka o suglasnosti za sklapanje ugovora o pružanju usluga županijskog bibliobusa

• ODLUKA o dodjeli javnih priznanja za 2013.godinu

• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2013.G.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2013.g.

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.   POSEBNI DIO

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013. OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

OSTVARENJE PRORAČUNA 2013.G. OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2014. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

• PLAN PRORAČUNA ZA 2014.G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. I 2016.G. OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

PLAN PRORAČUNA ZA 2014.G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. I 2016.G. POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2014-2016.G

PLAN PRORAČUNA ZA 2014.G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. I 2016.G. OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

•  PRORAČUN ZA 2014.G. OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

 PRORAČUN ZA 2014.G. OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

PRORAČUN ZA 2014.G. POSEBNI DIO

 PRORAČUN ZA 2014.G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. I 2016.G.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.I 2015.G.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.I 2015.G.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2014.I 2015.G.

• P R O G R A M   gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

GODIŠNJI PROGRAM  održavanja komunalne infrastrukture  Općine Mrkopalj za 2014. godinu

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Izvješće o dosadašnjem radu IZ Mrkopalj te Plan rada za 2014. godinu

Odluka o uključivanju Općine Mrkopalj u program „Pomoć u kući"

Odluka o broju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Mrzle drage

Odluka suglasnosti Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorskogoranske županije

Odluka o članu povjerenstva

ODLUKA o određivanju predstavnika Općine Mrkopalj u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države

ODLUKA o prijedlogu za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Delnice

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine

ODLUKA o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Mrkopalj

• POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  OPĆINE MRKOPALJ ZA 2013.G. I. OPĆI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ - POSEBNI DIO

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2013.G. - OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.  OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA

• II. Izmjene i dopune Plana nabave robe,radova i usluga Općine Mrkopalj za 2012. godinu

• Izmjene i dopune Plana nabave robe,radova i usluga Općine Mrkopalj za 2012. godinu

• ODLUKU o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja turističkog naselja T21 u Sungeru –DPU 5

• ODLUKU o grobljima

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 3 K2 POSLOVNA ZONA U MRKOPLJU

Obavijest o započinjanju izrade Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 Poslovna zona u Mrkoplju.

• ODLUKA o socijalnoj skrbi

• Godišnji  izvještaj o Izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2012.god.

• OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012. OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

• OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

• OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2012.G. POSEBNI DIO

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G.  I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.I 2015.GODINU

• I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. OPĆI DIO PRIHODI I RASHODI

• I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

• I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G.   POSEBNI DIO

• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2012. GODINU

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I  PLAĆANJA PO RAČUNIMA

PROCEDURA  STVARANJA  UGOVORNIH  OBVEZA

IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA IZBORA

Zahtijev Općine Mrkopalj nad inspekcijskim nadzorom nad ruševnim objektima na području Općine Mrkopalj

Traži se inspekcijski nadzor

• Traži se inspekcijski nadzor - ponovno

Traži se inspekcijskim nadzorom nad ruševnim objektima na području Općine Mrkopalj