• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

07. siječanj 2013.

FINANCIRANJE POTREBA OPĆINA MRKOPALJ DONIJELA JE DRUGE IZMJENE LANJSKOG I OVOGODIŠNJI PRORAČUN

Ovogodišnji proračun za osam posto veći od lanjskog

Planiraju se veći prihodi od poreza za 16 posto, te veće pomoći iz državnog i županijskog proračuna za 13 posto, a odnose se na projekt Arheološko istraživanje »Fortice« u iznosu od 120.000 kuna


Na protekle dvije sjednice Općinskog vijeća raspravljalo se uglavnom o financijama i planovima za nadolazeću godinu. Donesene su i 2. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu po kojima su ukupni prihodi smanjeni za 7.130.957,74 kuna te sada iznose 5.023,500 kuna. Porezni prihodi su usklađeni s ostvarenim, te sukladno istom smanjeni su za 7.207,74 kuna. Prihodi od pomoći smanjeni su za 461.000 kuna zbog neostvarenog prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna. Prihodi od prodaje imovine smanjeni su za 625.000 kuna, jer se nije uspjelo prodati niti jedno građevinsko zemljište. Primici od zaduživanja nisu ostvareni, budući nije ostvarena kandidatura prema IPARD programu za izgradnju komunalne infrastrukture javne odvodnje Sunger. Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovoda Sunger – Mrkopalj ugovorena je s Hrvatskim vodama.
   

Smanjene dotacije

Sukladno smanjenju prihoda i rashodi su smanjeni za 7.130.957,74 kuna. Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su po programima, odnosno aktivnostima u posebnom dijelu, te proračunati u skladu s izvršenim, povećavaju se odnosno smanjuju. Rashodi za financiranje tijela općinske uprave, što obuhvaća bruto plaće i naknade zaposlenicima, materijalne izdatke smanjeni su za 54.000 kuna, a rashodi Općinskog vijeća koji obuhvaćaju rashode po aktivnostima socijalne skrbi, subvencije, izrada projekata i geodetske-katastarske usluge, naknade članovima vijeća, promidžba općine, dotacije udrugama i trgovačkim društvima – smanjeni su za 517.500 kuna. Izdaci po aktivnosti upravljanja i održavanja općinske imovine smanjeni su za 15.500 kuna, a rashodi za dječji vrtić koji obuhvaćaju plaću i materijalne troškove smanjeni su za 8.000 kuna.
    I proračun za za 2013. godinu na pragu je štednje. Rađen je temeljem Zakona o proračunu i naputka Ministarstva financija s ekonomskim smjernicama za plan proračuna za 2013. i smjernicama za izradu plana projekcija proračuna za 2014. i 2015. godinu. Prihodi su uvećani za 8 posto u odnosu na plan za 2012. godinu. Prihodi od poreza uvećali su se za 16 posto zbog novog Zakona koji se odnosi na oporezivanje imovine, a planiran je iznosu od 400.000 kuna. Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna te kapitalne pomoći povećane su za 13 posto, a odnose se na projekt Arheološko istraživanje »Fortice« u iznosu od 120.000 kuna. Prihodi od imovine smanjeni su, te sad iznose 98 posto u odnosu na plan za 2012. Prihodi od upravnih pristojbi planirani su sa 83 posto u odnosu na plan i sad iznose 1.200.000 kuna. Ti prihodi obuhvaćaju prihode od grobarine, komunalne naknade, boravišne pristojbe i slično. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su zbog plana prodaje građevinskog zemljišta.
   
Više za javne potrebe

Sukladno planiranim prihodima i rashodovna strana proračuna nije znatno drugačija od one za 2012. godinu i povećana je za 5 posto. Za 2 posto povećani su rashodi za financiranje tijela Općinske uprave, a odnosi na povećanje materijalnih izdataka. Planirani rashodi javnih potreba po programu Općinskog vijeća povećani su za 4 posto u odnosu na plan, a povećanje se odnosi za arheološka istraživanja Fortice, za što će većina sredstva biti osigurana iz Državnog proračuna. U kapitalnim projektima, odnosno investicijama za 2013. godinu planirana su investicijska ulaganja za sanaciju vodovoda Lučice – Sunger, zatim za završetak izgradnje skijaške kuće na Zagmajni, završetak vodovoda Brestova Draga, izgradnju kanalizacije i sanaciju vodovoda Sunger – Mrkopalj, kao i investicijska ulaganja u nerazvrstane ceste i sanaciju vučnice na skijalištu »Čelimbaša«. Za upravljanje imovinom što obuhvaća materijalno kao i tekuće investicijsko ulaganje općinske imovine, općinska zgrada i ostala imovina, zatim održavanje groblja i javnih površina u mjestu, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i ostale komunalne usluge, osigurana su sredstva u iznosu od 966.000 kuna ili 9 posto više nego lani