• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

27.12.2013

 

Proračun za 2014.Aktualni sat sjednice vijeća ovog puta počeo s više nego dobrom inicijativom. Naime, radi se  o pokretanju, odnosno izgradnji nove tvornice za preradu ribe na području poslovne zone Mrkopalj. Gost sjednice bio je Lino Lovrenčić vlasnik tvrtke „Barakuda Ri“ predstavivši vijećnicima  svoj projekt koji je  već u izradi oko godinu i pol, a krenuo je početnim pregovorima  S Općinom Mrkopalj kada je dogovoreno  da se na tom području gradi spomenuta tvornica koja bi zapošljavala  oko 100 ljudi. Prerada ribe bazirat će se na preradi paniranja već poluobrađene ribe, dakle gotovo jelo. Na pitanje zašto baš  Mrkopalj gdin. Lovrenčić odgovara da je Gorki kotar poznat po vrijednim ženskim rukama, obzirom da taj posao rade najviše žene i da je sasvim logično takvu tvornicu ovdje graditi. Obzirom da u Gorskom kotaru dominira prerada i obrada drva, koja je tradicionalno muški posao,  ova tvornica zaposlila bi upravo onu populaciju koja je do sada teško pronalazila zaposlenje. Barakuda Ri već ima tržište i prodan proizvodni proces  što u velike ulijeva povjerenje. Tvrtka ima završene idejne projekte te je pred dobivanjem lokacijske dozvole. Izuzetno velika pažnja posvećena je ekologiji, obzirom da se na spomen tvornice ribe budi strah od zagađenja i mirisa. Lovrenčić naglašava da s ovakvom proizvodnjom ništa od navedenog neće biti problem a i dobiveno je i rješenje od Ministarstva da se s takvim postrojenjem  može graditi tvornica.  To tehnološko rješenje je po najnovijim Europskim standardima, odnosno po Hasapu, gdje na izlazu, dakle nakon proizvodnog procesa,  izlazi doslovce pitka voda. Hvale vrijedan projekt  Općina Mrkopalj je prepoznala u startu i poduzela sve kako bi se on realizirao, pa se tako odmah krenulo u promjenu Urbanističkog plana u Poslovnoj zoni što je malo potrajalo po zakonskoj proceduri. Raspisan je Javni natječaj na koji se Barakuda Ri javila te su stoga zadovoljene zakonske regulative. Gdin Lovrenčić najavljuje da bi se s izgradnjom tvornice krenulo  već u siječnju ili veljači bez obzira na vremenske prilike.
A na dnevnom redu i prijedlog proračun  Općine Mrkopalj za 2014.i projekcije plana za 2015. i 2016. godinu . Prijedlog Proračuna sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH prema Uputama za izradu proračuna JLS od strane Ministarstva financija RH kao i pokazateljima o ostvarenju (planiranom i očekivanom) prihoda i rashoda Proračuna u 2013.godini. Pri sastavljanju prijedloga Proračuna za 2014.godinu isti nisu u potpunosti prihvaćeni već se planiranju prihoda proračuna prišlo opreznije. Postupan porast prihoda proračuna planiran je za 2015. i 2016.godinu.
Polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje i definiranje politike u narednom razdoblju je
-poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine
-osiguranje iste ili veće razine stečenih prava socijalno ugrožene kategorije
-usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.

Pri sastavljanju prijedloga Proračuna planirana su i sredstva za obveze koje dospijevaju u 2014. kao i idućim godinama. Činjenica je da se prema sadašnjim pokazateljima ne može očekivati veći rast poreznih prihoda koji se planiraju na razini 2014.godine, ali i ostalih prihoda poslovanja u 2014. godini. Rast poreznih prihoda planiran je u 2015. i 2016.godini. Očekuje se rast prihoda od prodaje imovine u 2014.g.u odnosu na 2013.godinu, dok se u 2014. i idućim godinama ne očekuje značajniji rast prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Proračun za 2014. i projekcija za 2015.i 2016. planirani su na osnovi važećih propisa i definiranih prihoda.
Kako se najveći broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport , socijala i zdravstvo) kao i općih rashoda Općine (troškovi Općinskog  vijeća,općinske uprave) može financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda  nužno je izdvajanja za pojedine javne potrebe uskladiti sa mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Unatoč tome, kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, javnim potrebama u sportu, kulturi te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Isto tako nastaviti će se podupirati događanja koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja , ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije, posebice kroz financiranje izgradnje objekta na Zagmajni te sufinanciranje sanacije vučnice. Općinski prioriteti i nadalje ostaju izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

PRIHODI I PRIMICI
Prihodi Proračuna za 2014.godinu i projekcije za 2015. i 2016.god. planirani su U skladu sa Uputama za izradu Proračuna JLS Ministarstva financija,temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014-2016.g.

RASHODI I IZDACI
U vremenu očite ekonomske krize u kojoj se trenutno nalazimo nužno je nastaviti sa racionalizacijom rashoda u skladu sa proračunskim mogućnostima, a sve u cilju suzbijanja učinaka krize na proračun te osiguravanja stabilnosti i likvidnosti što je započeto I izmjenama Proračuna za 2013.godinu. Stoga je i kod izrade Proračuna za 2014. I Projekcije za 2014.-2015. godinu vođeno računa o smanjivanju proračunske potrošnje gdje je to bilo moguće, a da redovno funkcioniranje Općine ne bude ugroženo, a s druge se strane nastoji se zadržati sve vrijedne programe u obrazovanju, kulturi i sportu, a posebno u socijalnom programu i zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče kapitalnih investicija, iako se čini da recesija nije vrijeme za velike projekte, smatra da se od najvažnijih investicija ne smije odustati budući one znače realizaciju projekata koji su odavno već trebali biti izgrađeni. Njihova izgradnja zasigurno će doprinijeti i jačanju gospodarstva Općine, otvaranju novih radnih mjesta, te razvoj ukupne turističke ponude kroz sufinanciranje sanacije vučnice te njeno puštanje u pogon, što bi trebalo rezultirati većim brojem turista. I nadalje će Općina osiguravati sredstva za izgradnju i razvoj vodoopskrbe kao i izgradnju javne odvodnje.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
U planu razvojnih programa  planirani su rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2014-2016.g., razrađeni po pojedinim programima, po godinama po kojima će programi teretiti proračune slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Osnovni cilj programa je izgradnja cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije da bi se kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječilo zagađivanje okoliša. 
U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100% pokrivenost područja Općine vodovodnom mrežom, te sanacijom stare vodovodne mreže osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe.
Investicijskim ulaganjima u turističko-sportske objekte pridonijet će revitalizaciji turističke ponude Općine. Cilj ulaganja u poslovnu zonu je otvaranje novih radnih mjesta te jačanje gospodarstva Općine.
Prema prijedlogu Proračuna za 2014. i projekcije za 2015-2016. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima  prikazani su u Posebnom dijelu Proračuna za 2014.g. Pa će se tako izdvajati za programe  javne uprave i administracije, naknade građanima i kućanstvima, potpore poljoprivredi, prostornog uređenja i unapređenja stanovanja,  poticanja razvoja turizma, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, razvoj sporta i rekreacije i civilnog društva, predstavnička i izvršna tijela, osnovnoškolsko obrazovanje promicanje kulture, subvencija trgovačkim društvima u javn. sektoru, nabava dugotrajne imovine i zdravstvo.
Za provođenje programa izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sanitarna kanalizacija) i vodoopskrbnih sustava planirana su sredstva u iznosu od 1.849.000,00 kn.
Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2014-2016.g. je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju sprečavanja zagađivanja okoliša, te osigurati 100% pokrivenost područja Općine javnom vodovodnom mrežom, te sanacijom postojeće vodovodne mreže osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe.
U Stambeno komunalne djelatnosti izdvajat će se još i za održavanje komunalne infrastrukture, upravljanje imovinom, zaštita okoliša, razvoj gospodarstva i poduzetništva te predškolski odgoj.
Proračun Općine Mrkopalj „težak“ je 5.825.600,00kn što je od prilike na razini ovogodišnjeg.