• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

03.11.2014.

U MINUSU OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ OBRAZLOŽILO POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ OVOGODIŠNJEG PRORAČUNA

Čelimbaša i Dom kulture u novom ruhu

Prihodi od pomoći ostvareni su 97 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a realizacija navedenih prihoda očekuje se u drugom izvještajnom razdoblju i to za sanaciju vučnice na skijalištu Čelimbaša te obnovu Doma kulture 

Deveta sjednica Općinskog vijeća Mrkoplja bila je u znaku proračuna. A u polugodišnjem izvještaju proračuna stoji da su ostvareni prihodi u iznosu od 2.055.397,34 kuna što je 39,11 posto u odnosu na plan, odnosno 15 posto više negoli u istom razdoblju prethodne godine. 
    Porezni prihodi ostvareni su za 3,9 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a 43,42 posto u odnosu na plan za 2014. godinu, što je rezultat financijske i gospodarske krize koja se odrazila na razvoj gospodarstva. 
    Prihodi od pomoći ostvareni su 97 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 28,66 posto u odnosu na plan. Realizacija navedenih prihoda očekuje se u drugom izvještajnom razdoblju, temeljem potpisanih ugovora i osiguranih sredstava u Županijskom proračunu, a za sanaciju vučnice na skijalištu Čelimbaša i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za obnovu Doma kulture. 
    Prihodi od imovine ostvareni su 28 posto više negoli u istom razdoblje protekle godine, a 44,19 posto u odnosu na plan za ovu godinu. 
    Što se tiče prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima, ostvareni su 33 posto više negoli u istom razdoblju prethodne godine, a 42,13 posto u odnosu na plan za 2014. godinu budući da se jednogodišnje zaduženje naknade za korištenje grobnih mjesta izdaje u drugoj polovici godine, a i rješenja za komunalnu naknadu su kasnije izdana te se sukladno navedenom i povećanje prihoda s navedene osnove očekuje u drugom razdoblju izvještajne godine. 
    

Manjak prihoda

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine nisu realizirani što je rezultat ekonomske situacije u zemlji zbog koje investitori ne ulažu u kupnju zemljišta i izgradnju novih objekata. 
    Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 111,9 posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine, a 21,28 posto u odnosu na plan za 2014. godinu, budući da se u izvještajnom razdoblju nije realizirala prodaja grobnih mjesta na mjesnom groblju. 
    Rashodi pak polugodišnjim izvještajem realizirani su u iznosu od 2.241.481,37 kuna ili 42,65 posto u odnosu na plan. Izvršenjem polugodišnjeg proračuna utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 186.084,03 kuna. Godišnjim izvještajem za prošlu godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 141.147,42 kuna, tako da je ukupan manjak prihoda za izvještajno razdoblje 327.231,45 kuna. 
    Po Programu javne uprave i administracija Planirani rashodi po programu smanjeni su za 101.100 kuna ili za 8 posto, a odnose se na rashode javne uprave i administracije, promidžbu općine, pokroviteljstva i proslave. U Programu naknade građanima i kućanstvima rashodi po programu povećani su za 87.500 kuna ili za 43 posto, a iskazano je kod rashoda naknade za štete od elementarnih nepogoda za fizičke osobe uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije. 
    
Bez monografije o skijanju

Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – planirani rashodi povećani su za 30.000 kuna ili 29 posto, a obuhvaćaju rashode za geodetsko-katastarske usluge i usluge izrade projekata, studija, troškova nadzora. Za razvoj turizma rashodi su uvećani za 150.000 kuna ili 26 posto, a odnose se na ulaganja u SRC Čelimbaša uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije. Za Program razvoja sporta i rekreacije smanjenje rashoda u iznosu od 50.000 kuna odnosi se na rashode za izradu monografije 100 godina skijanja u Mrkoplju budući da ista nije realizirana. U Programu osnovnoškolskog obrazovanja došlo je do povećanja rashoda u iznosu od 5.000 kuna, a ono se odnosi na povećanje tekućih donacija Osnovnoj školi Mrkopalj za programe izvannastavne aktivnosti. Za program subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru povećanje rashodovne strane po programu za 70.000 kuna iskazano je na subvencije trgovačkom društvu Mrzle Drage za tekuće poslovanje i za nabavku, tekuće i investicijsko održavanje opreme i strojeva. Povećanje rashoda za 30.000 u Programu nabave dugotrajne imovine odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju parkirališta ispod skijališta Čelimbaša, dok su sredstva za stambeno komunalne djelatnosti, a po Programu razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, smanjena za 112.000 i to stoga što neće biti izgradnje vodovoda u vikend naselju Gmajna. 
    
Više sredstava za energetsku učinkovitost


Za realizaciju programa održavanje komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 761.000 ili 167.000 kuna više od plana. Programom su planirana sredstva za tekuće održavanje groblja i javnih površina, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, saniranje cesta nakon zimskog perioda, saniranje mjesta i javnih površina nakon elementarne nepogode, održavanje javne rasvjete i ostale komunalne usluge. 
    Rashodi za upravljanje imovinom su povećani za 738.000 kuna, a odnose se na adaptaciju Doma kulture uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja. 
    Programom su planirana sredstva za tekuće održavanje objekata u vlasništvu općine. 
    Za realizaciju programa zaštite okoliša planirana su sredstva u iznosu od 871.000 kuna, odnosno 605.000 kuna više, a odnose se na rashode za sanaciju odlagališta komunalnog otpada, na provođenje programa korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a sve uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

PRORAČUN POVEĆAN ZA 25 POSTO 
    
    Na dnevnom redu devete sjednica Općinskog vijeća Mrkoplja bile su i izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu. Po njima, iskazano je povećanje proračuna za 25 posto, odnosno 1.315.047,42 kuna. Najveće povećanje prihoda iskazano je na stavkama pomoći unutar općeg proračuna, a odnosi se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (za sanaciju nerazvrstanih cesta, za naknade fizičkim osobama za elementarnu nepogodu), kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (za investicijska ulaganja u SRC Čelimbaša, za izgradnju odvodnje i sanaciju vodoopskrbe-Sunger), kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za adaptaciju Doma kulture) te kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta otpada. Promjene na rashodovnoj strani iskazane su na rashodima za zaposlene, odnosno smanjenje za 11 posto, povećanje materijalnih rashoda za 51 posto, a zbog sanacije odlagališta komunalnog otpada uz sufinanciranje fonda, smanjenje financijskih rashoda za 5 posto, povećanje subvencija za 32 posto, smanjenje ostalih rashoda za 11 posto. Najveće povećanje iskazano je na dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini, a odnosi se na adaptaciju Doma kulture uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
    
POMOĆ U KUĆI I U MRKOPLJU? 
    
    Nakon prezentacije programa »Pomoć u kući« i kratke diskusije koja je uslijedila, Općinsko vijeće zaključilo je da je riječ o kvalitetnom programu kojega svakako treba prihvatiti i početi provoditi i na području Općine Mrkopalj. Naravno, prije donošenja konačne odluke potrebno je utvrditi točan broj korisnika, odnosno socijalnu sliku Općine i krenuti u realizaciju programa koji je, u sklopu aktualnog sata, predstavila voditeljica i potpredsjednica Udruge »Ž.A.R.« Mirna Janeš. Naime, riječ je o pružanju pomoći starijim osobama koje ne koriste mogućnost zbrinjavanja u domovima za starije i nemoćne, već pomoć kroz navedeni program prema potrebama i socijalnom statusu. Usluge koje udruga pruža odnose se na obavljanje kućnih poslova, brigu o osobnoj higijeni korisnika pomoći te obavljanje poslova u domu korisnika (uređenje okućnice, sitni popravci i sl.). Tim koji pruža usluge broji osmero djelatnika od čega je šest gerontodomaćica, jedan pomoćni djelatnik i voditeljica. Udruga, za sada, djeluje na području grada Delnica te Općina Skrad i Lokve, gdje socijalne usluge pruža korisnicima kojima je pravo na pomoć u kući priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb u stopostotnom iznosu, odnosno čija su primanja po članu kućanstva do 1.500 kuna. Pravo na pomoć imaju i osobe kojima je pravo na pomoć u kući priznato u iznosu od 50 posto, odnosno čija se primanja po članu kućanstva kreću između 1.500 i 2.000 kuna, ali i onima kojima pravo na pomoć u kući nije priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb, odnosno čija su primanja po članu kućanstva veća od 2.000 kuna te oni u potpunosti snose troškove pružanja usluga. 
    Kako je istaknula Mirna Janeš, Udruga »Ž.A.R.« ima licencu, odnosno rješenje za pružanje navedenih usluga, a financira se iz sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave s kojima ima sklopljene ugovore te, naravno, iz vlastitih sredstava.