• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  


VRIJEME DANAS  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

27.12.2014.

Sa sjednice Općinskog vijeća

Zadnja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeće, između ostalog bila je u znaku proračuna za 2015. godinu. No prije izglasavanja Proračuna, koji je jednoglasno prihvaćen,  vijeće je raspravljalo o aktualnostima na već poznatom Aktualnom satu. Dana je informacija o asfaltiranju ceste Poljice  - Kosa na kojoj je povučen prvi asfaltni sloj koji je kasnio zbog vremenskih prilika. Očekuje se i postavljanje završnog sloja koji opet ovisi o vremenskim prilikama, obzirom da vanjska temperatura mora biti iznad 8 stupnjeva. Kad već govorimo o cestama, ovogodišnje čišćenje lokalnih i nerazvrstanih cesta biti će u domeni  Komunalnog poduzeća „Mrzle drage“. Bilo je govora i o prosvjedu Gorana na Markovom trgu vezano uz ukidanje zakona o Brdskom – planinskom području na što načelnik Općine Mrkopalj Ivica Padavić kaže da je zadovoljan odazivom i da je svakako poslana poruka u Sabor koji je donekle prepoznao problem i pojačao senzibilitet prema Gorkom kotaru te uputio zahvalu onim saborskim zastupnicima koji su direktno lobirali za Gorski kotar.
A Proračun za iduću godinu nešto skromniji upravo zbog ukidanja Zakona o Brdsko – planinskom području, te on za  2015. godinu iznosi 5.265.500,00.
Kako se najveći broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport , socijala i zdravstvo) kao i općih rashoda Općine (troškovi Općinskog  vijeća,općinske uprave) može financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda  izdvajanja za pojedine javne potrebe usklađene su s mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Unatoč tome, kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, javne potrebe u sportu ,kulturi te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Isto tako nastaviti će se podupirati događanja koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja , ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije, posebice kroz financiranje izgradnje objekta na Zagmajni te sufinanciranje sanacije vučnice. Općinski prioriteti i nadalje ostaju izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
U vremenu očite ekonomske krize u kojoj se trenutno nalazimo  nužno je nastaviti a racionalizacijom rashoda u skladu sa proračunskim mogućnostima, a sve u cilju suzbijanja učinaka krize na proračun te osiguravanja  stabilnosti i likvidnosti što je započeto I izmjenama Proračuna za 2014.godinu. Stoga je i kod izrade Proračuna za 2015. I Projekcije za 2016.-2017. godinu smanjena  proračunska potrošnja gdje je to bilo moguće, a da redovno funkcioniranje Općine ne bude ugroženo.
 Što se tiče kapitalnih investicija, iako se čini da recesija nije vrijeme za velike projekte, u Općini Mrkopalj  smatraju da se od najvažnijih investicija ne smije odustati budući one znače realizaciju projekata koji su odavno već trebali biti izgrađeni. Njihova izgradnja zasigurno će doprinijeti i jačanju gospodarstva općine,  otvaranju novih radnih mjesta,  razvoj ukupne turističke ponude, kroz sufinanciranje sanacije vučnice te njeno puštanje u pogon, što bi trebalo rezultirati većim brojem turista. I nadalje će Općina osiguravati sredstva za izgradnju i razvoj vodoopskrbe kao i izgradnju javne odvodnje.
 Po programima Proračun za 2015 g. izgleda slijedeće:
Programom za Javnu upravu i administraciju osigurana su sredstva u iznosu od 1.202.500,00 kn za pokriće plaća i naknada zaposlenika,materijalnih izdataka, promidžba općine i izdataka za pokroviteljstva i proslave.  Programom  naknade građanima i kućanstvima  planirana su sredstva u iznosu od 201.800,00 kn, a obuhvaćaju socijalna davanja s ciljem suzbijanja siromaštva i socijalne ugroženosti, naknade za štete uslijed elementarnih nepogoda, te sportske i socijalne stipendije. Nadalje, za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine, osigurana su sredstva u iznosu od 72.200,00 kn. Za subvenciju veterinarskih usluga planirana su sredstva u iznosu od 12.200,00 kn, za sufinanciranje nabavke poljoprivredne opreme 40.000,00 kn, te za sufinanciranje rada Brdsko plan.poljop.proiz.Stara Sušica 20.000,00 kn. Planira se i unaprijediti stanje katastra, zemljišnih knjiga i prostornih planova u cilju kvalitetnijeg razvoja ukupnih gospodarskih potencijala Općine, te osigurati ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne programe Općine  za što je planirano  40.600,00 kn.  Planirana su i sredstva u iznosu od 586.500.00 kn odnose se na donacije Turističkoj zajednici i izgradnju SRC Čelimbaša.  Za omogućavanje efikasnog i kvalitetnog  funkcioniranja protupožarne zaštite na području Općine Mrkopalj, sukladno zakonskim propisima, te provedbu plana i programa Stožera zaštite i spašavanja,  planirana su sredstva u iznosu od 127.200,00 kn.
Program javnih potreba u sportu realizira se kroz poticanje amaterskog sporta i sportske manifestacije za što su osigurana sredstva u iznosu od 163.000,00 kn. Za razvoj civilnog društva planirana je utrošiti  61.300,00 kn . Za financiranja izvannastavnih aktivnosti planirano je utrošiti 25.000,00 kn. Kultura će biti zastupljena s 86.500,00 kn, za subvencije Autotransu i  KD Mrzle Drage
osigurana su sredstva u iznosu od 210.100,00 kn.
Za nabavku dugotrajne opreme planirana su sredstva u iznosu od 8.200,00 kn , s ciljem osiguranja uvjeta rada zaposlenicima i efikasniji rad u službi.
Za otkup zemljišta planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn, u svrhu proširenja zemljišta u vlasništvu općine za izgradnju prometne infrastrukture.
Za provođenje programa razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda,  izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sanitarna kanalizacija) i vodoopskrbnih sustava planirana su sredstva u iznosu od 731.900,00 kn. Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina u razdoblju 2015-2017g. je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju sprečavanja zagađivanja okoliša, te osigurati 100% pokrivenost područja Općine javnom vodovodnom mrežom, te sanacijom postojeće vodovodne mreže osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe.
Za zaštitu okoliša planirana su sredstva u iznosu od 871.000,00 kn,a odnose se na nabavku PVC posuda za prikupljanje komunalnog  otpada, sanacija odlagališta komunalnog  otpada Mrzle drage, sufinanciranje inv.ulaganja u komunalno odlagalište Sović Laz, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća,deratizacija i dezinsekcija i ostale komunalne usluge, sa ciljem zaštite okoliša.
Planira se i sufinanciranje izgradnje poslovne zone s  100.000,00 kn što bi u konačnici trebalo rezultirati povećanjem broja zaposlenih i omogućiti razvoj gospodarstva na području Općine.

Programom predškolskog odgoja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Za financiranje redovnog programa dječjeg vrtića planirana su sredstva u iznosu od 210.600,00 kn
Cilj programa je obuhvatiti što više djece područja Općine u organizirane programe dječjeg vrtića, u skladu s važećim  kriterijima i mjerilima propisanim Državnim pedagoškim standardom, te kvalitetnim provođenjem programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece.
Proračun je donesen a vrijeme će pokazati njegovu ostvarivost.